اطلاعیه شماره ۴ اختبارکانون وکلای خراسان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اطلاعیه شماره ۴ اختبارکانون وکلای خراسان

باسمه تعالی
بر اساس تصمیمات اعضای محترم کمیسیون کارآموزی موضوع صورتجلسه ۵/۳/۹۲ و بمنظور ایجاد زمینه برای شرکت دادن کارآموزان بیشتری در اختبار ، به اطلاع عموم کارآموزان محترم می رساند :

۱- کارآموزانی که دوره کارآموزی آنان ، بعد از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ به اتمام رسیده است ، بشرطی که ختم دوره کارآموزی خود را کتبا” به کمیسیون کارآموزی اعلام کرده و ظرف مهلت مقّرره ( بیست روز پس از تاریخ اعلام ختم دوره ) ، تکالیف کارآموزی خود را تسلیم کمیسیون نموده ، یا بنمایند . پرونده های آنان جهت ممیّزی ارجاع ، و جزو مشمولین اختبار دوره شانـــزدهم منظــور می گردند .
۲- کارآموزانی که بدون عذر موجه ، علیرغم انقضای مهلت ، تکالیف خود را با تأخیر تحویل داده اند ، با قید تأخیر در پرونده آنان و توجه به آئین نامه شرح وظایف کارآموزی ، حسب مورد تصمیم گیری خواهد شد ./.

کمیسیـون کارآمـوزی

فهرست