تصمیم جلسه ۴٢١ مورخ ١٣٩٩/٣/١٠ شورای رقابت در خصوص رد دعوی شاکیان علیه کانون وکلای دادگستری به نفع کانون وکلای دادگستری مرکز

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تصمیم جلسه ۴٢١ مورخ ١٣٩٩/٣/١٠ شورای رقابت در خصوص رد دعوی شاکیان علیه کانون وکلای دادگستری به نفع کانون وکلای دادگستری مرکز

تصمیم جلسه ۴٢١ مورخ ١٣٩٩/٣/١٠ شورای رقابت در خصوص رد عوی شاکیان علیه کانون وکلای دادگستری به نفع کانون وکلای دادگستری مرکز

 

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

فهرست