تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

شماره۱۶۳۷۳۵/ت۴۸۵۶۷هـ۲۱/۸/۱۳۹۱

وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۲۷۷۲/۵۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می شود:
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۷) ریال باشد.
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰) ریال تجاوز نکند.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰) ریال باشد.
ب ـ نصابهای تعیین شده از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمانی که اصلاح نشده اند، قابل اجرا خواهند بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

فهرست