رئیس جمهور بر برگزاری همایش تأکید داشتند

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. رئیس جمهور بر برگزاری همایش تأکید داشتند

رئیس جمهور بر برگزاری همایش تأکید داشتند

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش استاندار فارس بیان داشتند « که چند ماه پیش که با رئیس جمهور ومعاون ایشان آقای رحیمی صحبت نمودم ایشان تأکید کردند که این جلسه ، جلسه ویژه ای خواهد بود و به اعضای حاضردرجلسه سلام رساندند»

استاندار محترم در ادامه سخنان خود اشاره نمودند که شاید تمام جلساتی که درسالهای گذشته وحتی امسال در کشور برگزارگردیده بخش قابل توجهی از آنها توسط دولت بنیان و پایه گذاری شده بود واین جلسه با تمام آن جلسات تفاوت ماهوی دارد و کانونی که خود داعیه ی حقوقی جزایی، بین المل وحقوق سیاسی دارند بانی برگزاری این جلسه شده اند تا از هویت خلیج فارس دفاع نمایند  اینک یک بار دیگر مبانی حقوقی نام ارزشمند خلیج فارس  به بحث گذاشته می شود تا برآن صحه بگذارد.

فهرست