برنامه آموزشی کارآموزان ورودی ۹۰ در سال ۱۳۹۲

ساعت  ۱۲– ۱۰

ساعت  ۱۴– ۱۲

ردیف

تاریخ

موضوع

استاد

موضوع

استاد

۱

۲۲/۱/۱۳۹۲

انحلال نکاح و احکام آن

جناب استاد علی فتحی

روابط مؤجر و مستأجر (۱)

جناب استاد علی محمد ظهیریان

۲

۱۲/۲/۱۳۹۲

تشکیل قراردادها

جناب استاد دکتر نواریان

روابط مؤجر و مستأجر (۲)

جناب استاد جواد محمدلو

۳

۲/۳/۱۳۹۲

رهن، صلح و اخذ به شفعه

جناب استاد سیدناصر حسینی

رهن، صلح و اخذ به شفعه

جناب استاد سیدناصر حسینی

۴

۲۳/۳/۱۳۹۲

خیارات (عیب، غبن، تدلیس و شرط) و احکام آنها

جناب استاد فرامرز لطفی

مقررات زمین شهری و مسائل مربوط به آن (۱)

جناب استاد عبدالمجید قره گوزلو

۵

۱۳/۴/۱۳۹۲

شروط ضمن عقد و احکام آنها

جناب استاد جواد محمدلو

مقررات زمین شهری و مسائل مربوط به آن (۲)

جناب استاد عبدالمجید قره گوزلو

۶

۳/۵/۱۳۹۲

انحلال قراردادها

جناب استاد دکتر قربانی

مباحث کاربردی از مسئولیت مدنی (ضمان قهری)

جناب استاد شهریار باقری

۷

۲۴/۵/۱۳۹۲

مباحث کاربردی از اسناد تجاری

جناب استاد فرامرز لطفی

مباحث کاربردی از اسناد تجاری

جناب استاد فرامرز لطفی

۸

۱۴/۶/۱۳۹۲

حقوق تعاونی ها

جناب استاد دکتر قربانی

حقوق تعاونی ها

جناب استاد دکتر قربانی

۹

۴/۷/۱۳۹۲

حقوق شرکت های سهامی

جناب استاد دکتر قربانی

حقوق شرکت های سهامی

جناب استاد دکتر قربانی

۱۰

۲۵/۷/۱۳۹۲

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

جناب استاد علی حسین گلمحمدی

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

جناب استاد علی حسین گلمحمدی

۱۱

۱۶/۸/۱۳۹۲

مباحث کاربردی از حقوق ثبت

جناب استاد مهدی خلیلی

مباحث کاربردی از حقوق ثبت

جناب استاد مهدی خلیلی

۱۲

۳۰/۸/۱۳۹۲

ورشکستگی، و تصفیه و احکام آن

جناب استاد فرامرز لطفی

آشنایی با دیوان عدالت اداری

جناب استاد علی انصاری

فهرست