جهت دانلود فایل PDF متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی به لینک ذیل مراجعه فرمایید ..

http://www.president.ir/att/sharvandi.pdf

فهرست