با همکاری کانونهای وکلای دادگستری اصفهان و فرایبورگ

مکان: تالاز اجتماعات کانون  وکلای دادگستری اصفهان ، مجتمع اداری ۲۲ بهمن

زمان: دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۱۸

ساعت :۸/۳۰ تا ۱۲/۳۰

فهرست