اعضای اصلی هیات مدیره آقایان :

۱- محمدعلی رضایی آهنگران (ریاست )
۲- کامران تیموری (نایب رئیس)
۳- جمشید میرزایی ( بازرس)
۴- فرشید صادقی نژاد(منشی )
۵- احسان اله حیدری عضو اصلی هیات مدیره

اعضای علی البدل آقایان :

– عزت اله خورشیدی
۲- نصرت اله رومانی
۳- بهزاد ماسوری

فهرست