نشست حقوقی با موضوع ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت صنعتی و ادبی و هنری

سخنرانان : دکتر محمود صادقی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر انجمن مالکیت فکری
دکتر ستار زرکلام ، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

زمان: سه شنبه ۹۳/۱۱/۲۸
مکان: کانون وکلای دادگستری مرکز
سالن جلال نائینی

فهرست