در حاشیه همایش استقال حرفه وکالت و کانو نهای وکلا مطرح شد:

 

 

 

روزنامه حمایت

اهتمام قوه قضاییه نسبت به گسترش فرهنگ استفاده از وکیل

 

 

 

 

 

روزنامه قانون

استقلال نهاد وکالت در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است

ویژه نامه  صور اسرافیل

 حقوق دانان جهان متحد شوند برای برقراری صلح در سراسر دنیا

 

 

 

 

 

فهرست