بسمه تعالی

در با عنایت به برگزاری سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز تاریخ ۹۴/۱۱/۱۵ و صورتجلسه تأیید و قطعیت انتخابات در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۱ هیئت نظارت ، جلسه انتخابات داخلی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۶ تشکیل و اعضاء به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

۱- آقای جعفر رضازاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و ریاست کانون البرز

۲- آقای زین العابدین رستمی به عنوان نایب رئیس کانون

۳- آقای رضا کوهدار به عنوان بازرس

۴- آقای نوید سراج به عنوان منشی

۵- آقای حسین حجتی به عنوان عضو اصلی

فهرست