مقاله استحاله نهاد مدنی از اسکودا تا شورای عالی وکالت به قلم سرکار خانم دکتر هما داوودی به نگارش درآمده است و در فصلنامه حقوقی استیناف بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۰ منتشر شده است

لطفا جهت دریافت مقاله بر روی فایل زیر کلیک نمایید.

دریافت مقاله

فهرست