کانون وکلای دادگستری فارس در روز پنجشنبه ۴/۹/۹۵ در تهران اقدام به همایشی تحت عنوان” منع خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان” با همکاری کانون های وکلای دادگستری همدان ، آذربایجان غربی،بوشهر،نموده است .
متن نامه و موضوعات جلسه به شرح ذیل است

0765

فایل موضوعات همایش

فهرست