باسمه تعالی
قابل توجه همکاران گرامی
هر چند متن یک طرح و دو لایحه مربوط به قانون وکالت برای کانونهای محترم ارسال و تقاضا شده در اختیار همکاران جهت اظهارنظر گذاشته شود. اما از باب احتیاط و به منظور تسریع کار، متن نامه و ضائم آن درسایت اسکودا منعکس می شود. خوشحال خواهیم شد اگر از نظریات اصلاحی همکاران هر چه زودتر آگاه شویم .
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

متن نامه

لایحه ۱

طرح

لایحه ۲

فهرست