بسمه تعالی

اگر آگاهی مقدمه دانایی است …

که هست

اگر « دانستن حق مردم است »

که هست

اگر پاسخ این پرسش پرودگار که فرمود « آیا دانایان با نادانان برابرند؟ »

همواره منفی است…

آنگاه ارزش و منزلت کسانی که موجبات آگاهی و دانایی ما را، با کوشش شبانه روزی و تحمل شدائد و نوائب فراهم می کنند، آشکار می شود.

روز خبرنگار گرامی باد

فهرست